Добродошли на Платформу за управљање јавним политикама

Платформа за управљање јавним политикама је централизовано место на коме се налазе све релевантне информације о начину израде документа јавних политика и прописа, о њиховом усвајању, спровођењу и праћењу спровођења, начину вредновања учинака и извештавању, како за заинтересоване грађане тако и за државне службенике који у њиховој изради учествују.

Републички секретаријат за јавне политике позива све заинтересоване актере у процесу креирања, праћења, спровођења и вредновања јавних политика и прописа да користе Платформу за управљање јавним политикама ради унапређења јавних политика и прописа у Републици Србији.

 

1. ЗАКОНОДАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ЗА УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМОМ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА И ПРОПИСА 

Кључни прописи којима је регулисано управљање јавним политикама и прописима укључују:
 • Закон о Народној скупштини
 • Пословник Народне скупштине
 • Закон о Влади
 • Закон о министарствима
 • Закон о буџетском систему
 • Пословник Владе
 • Закон о планском систему (ЗПС) и пратеће уредбе
Сазнајте више овде

Закон о планском систему дефинише две групе учесника у планском систему:

Учеснике који утврђују развојне и јавне политике усвајањем планских докумената:

 • Народна скупштина,
 • Влада и
 • Органи АП и локалне власти у складу са својим надлежностима

2.Остале учеснике у планском систему који у складу са својим надлежностима учествују у систему управљања јавним политикама али их не утврђују:

 • Органи државне управе, посебне организације и службе Владе,
 • Органи и службе локалне власти

Сазнајте више овде

Законом о планском систему и другим прописима унапређено је учешће јавности у доношењу одлука, праћењу спровођења и извештавању о спровођењу јавних политика и прописа.

Органи државне управе и други предлагачи докумената јавних политика и прописа имају обавезу да консултују јавност у различитим фазама управљања јавним политикама и прописима.

Сазнајте више овде

Како се координира и какве су улоге учесника у координацији Сазнајте више овде

2. ВРСТЕ И САДРЖАЈ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА

Према Закону о планском систему јавне политике су правци деловања Републике Србије и правци деловања аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе у одређеним областима ради постизања жељених циљева на нивоу друштва.

Како су повезане политика Владе и јавне политике сазнајте овде

Политика заснована на чињеницама (енгл. Evidence-based policies) користи податке за процес припреме планских докумената којима се она утврђује, и за одлучивање о најбољој опцији за њено спровођење.

Сазнајте више овде

У систему управљања јавним политикама и прописима, треба се придржавати начела која осигуравају квалитет решења која се документима јавних политика или прописима предлажу.

О начелима управљања јавним политикама сазнајте више овде.

Јавне политике су утврђене планским документима. Закон о планском систему утврђује три групе планских докумената:

1. Документе развојног планирања у које спадају:

 • План развоја
 • Инвестициони план
 • Просторни план Републике Србије и други просторни планови, генерални урбанистички план
 • План развоја аутономне покрајине и план развоја јединице локалне самоуправе

О документима развојног планирања сазнајте више овде.

2. Документе јавних политика, који по свом обухвату могу бити наднационални, национални, субнационални, секторски и међусекторски и увек су ужег обухвата од докумената развојног планирања са којима треба да буду усклађени, у које спадају:

 • Стратегијa, о којoj можете више сазнати овде.
 • Програм, о којем више можете сазнати овде.
 • Концепт политике, о којем више можете сазнати овде.
 • Акциони план, о којем више можете сазнати овде.

3. Остале планске документе у које спадају:

 • Акциони план за спровођење Програма Владе – АПСПВ
 • Национални програм за усвајање правних тековина Европске уније – НПАА
 • Средњорочни планови
 • Плански документи на покрајинском и локалном нивоу
 • Годишњи план рада Владе

Више о осталим планским документима сазнајте овде.

3. ПРОЦЕС ИЗРАДЕ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА И ПРОПИСА

У овом поглављу сазнајте ко покреће иницијативу за измену докумената јавних политика, када се иницијатива покреће и како.

Сазнајте више овде

У овом поглављу објашњено је шта је анализа ефеката, какав је однос анализе ефеката прописа и анализе ефеката јавних политика, као и разлика између еx ante и ex post анализе.

Сазнајте више овде.

4. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА – КОРАЦИ МЕТОДЕ АЛАТИ

Анализа ефеката је процес сачињен од логичког следа корака који се спроводе и који су међусобно повезани. Спровођење анализе ефеката резултира извештајем о спроведеној анализи ефеката чији садржај у многоме одговара следу корака у спровођењу анализе.

Како се ови кораци спроводе, шта им је циљ, какав је њихов резултат и које све методе, технике и алате можете користити приликом спровођења анализе ефеката, сазнајте кликом на сваки појединачни корак ниже.

5. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ПРОПИСА – КОРАЦИ МЕТОДЕ АЛАТИ

Анализа ефеката је процес сачињен од логичког следа корака који се спроводе и који су међусобно повезани. Спровођење анализе ефеката резултира извештајем о спроведеној анализи ефеката чији садржај у многоме одговара следу корака.

Како се они спроводе, шта им је циљ, какав је њихов резултат и које све методе, технике и алате можете користити приликом спровођења анализе ефеката, сазнајте кликом на сваки појединачни корак доле.

6. КОНСУЛТАЦИЈЕ ЈАВНОСТИ У ПРОЦЕСУ УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ ПОЛИТИКАМА

Јавност чине све заинтересоване стране које имају интерес у вези са мерама јавних политика и решењима у пропису, и циљне групе које су под директним или индиректном, позитивним или негативним утицајем мера јавних политика и решавања у прописима.

 

Обавеза је јавне управе да у процес планирања, израде и праћењу спровођења јавних политика и прописа укључи ове три групе.

Сазнајте више овде

Консултације с јавношћу спроводе се путем платформе еКонсултације

Приликом спровођења консултација можете користити више врста и више различитих метода консултација, које у већини случајева ваља комбиновати.

Сазнајте више овде

Преглед метода консултација погледајте овде.

 • 6.4.1. Поређење квалитативних и квантитативних метода консултација о којима можете више сазнати овде.
 • 6.4.2. Анкета -> можете више сазнати овде.
 • 6.4.3. Фокус групе - можете више сазнати овде.
 • 6.4.4. Полуструктурирани интервју - можете више сазнати овде.
 • 6.4.5. Округли сто - о којем можете више сазнати овде.
 • 6.4.6. Панел -  можете више сазнати овде.
 • 6.4.7. Прикупљање писаних коментара- о којима можете више сазнати овде.
 • 6.4.8. Како квантификовати резултат квалитативног метода консултација? Mожете више сазнати овде.

   О врстама и методама консултација сазнајте више овде

7. УСВАЈАЊЕ ДОКУМЕНАТА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА И ПРОПИСА

Документа јавних политика у највећем броју случајева доноси Влада. У неким случајевима, када је тако утврђено посебним прописима, поред закона, Народна скупштина доноси документа јавних политика.

У овом поглављу сазнајте ко поднеси плански документ или пропис Влади на усвајање, како и које пратеће материјале треба да обезбеди.

 

 8. ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ О СПРОВОЂЕЊУ ДОКУМЕНАТА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА И ПРОПИСА

 

 O праћењу  и извештавању спровођења јавних политика сазнајте више овде.

 • 8.5.1. Периоди извештавања о спровођењу докумената јавних политика - о којима можете сазнати више овде.
 • 8.5.2. Врсте извештаја о спровођењу јавних политика - о којима можете сазнати више овде.

9. EX-POST АНАЛИЗА ЕФЕКАТА И ВРЕДНОВАЊЕ УЧИНАКА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА И ПРОПИСА

 • 9.2.1. Детаљи корака у процесу вредновања учинака - о којима можете сазнати више овде

 • 9.3.1. О предлогу садржаја извештаја о спроведеном вредновању, односно ex post анализи ефеката прописа,  сазнајте више овде.
 • 9.3.2. О предлогу садржаја извештаја о спроведеном вредновању, односно ex post анализи ефеката документа јавне политике, сазнајте више овде.

О критеријумима за вредновање учинака сазнајте више овде

 10. БУЏЕТ – МЕСТО ГДЕ СЕ ПОВЕЗУЈУ СВЕ ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ 

 • 10.2.1. Буџетска класификација - о којој можете сазнати више овде.

 Зашто је буџет важан сазнајте више овде.

 • 10.8.1. Пример разлагања активности на под-активности - сазнајте више овде.
 • 10.8.2. Помоћне табеле за обрачун трошкова - преузмите овде.

О корацима у обрачуну трошкова сазнајте више овде

 • 10.9.1. Пример активности која се финансира из различитих извора - сазнајте више овде.

О изворима финансирања сазнајте више овде.

 • Веза елемената ПФЕ обрасца и обрачуна трошкова - преузмите образац овде.
 • Пример попуњеног ПФЕ обрасца - преузмите образац овде.

ПФЕ – Процена финансијских ефеката на буџет - сазнајте више овде.

 • Образац табеларног приказа средњорочног плана можете преузети овде.
 • Табеларни приказ мера - образац можете преузети овде.
 • Који прилози се припремају уз средњорочни план погледајте овде.